Serveis d'arquitectura, urbanisme, enginyeria i construcció.


Gestió.


Edificació.


Urbanisme.


Càlculs tècnics.


Informes.


Activitats.


Costos.

Els nostres serveis es personalitzen per a cada client en funció de l’actuació requerida, tant si es precisa una intervenció documental i constructiva a partir d’un projecte tècnic com si aquesta és sols documental.

En el procés de planificació, definició i elaboració de l’encàrrec s’accentua el seu tractament global, prevalent els criteris de fluïdesa i proximitat en el tracte, ajustament pressupostari i compliments dels terminis establerts, garantint solucions d’estètica atractiva, entenedores, harmòniques, equilibrades, sostenibles i dotades de sistemes tecnològicament avançats i respectuosos amb el medi ambient.

La missió encomanada s’ajustarà al procediment que es descriu a continuació i, depenent del tipus d’intervenció sol·licitada, es complementarà amb els treballs específics per a cada una d'elles:

- Càlcul inicial de despeses sense compromís de contractació: honoraris tècnics, visat, treballs addicionals, tramitació de l’expedient davant l’administració i pressupost orientatiu d’execució material de l’obra.

Desplaçament a l’emplaçament on es troba l’immoble, presa de dades i reportatge fotogràfic.

- Recull d'informació legal i urbanística dels estaments preceptius.

- Planificació de les feines i concreció de cada fase del procés. 

- Ajuda i assessorament en els tràmits administratius reglamentaris.


Gestió projectes:

Treballs que inclouen la programació, organització i regulació de les fases del procés d'elaboració d'un projecte tècnic i la seva construcció o d'altres treballs que no impliquin necessariament execució d'obra.

- Realització de tràmits burocràtics, redacció dels projectes i proposició d'empreses o d'altres professionals necessaris per a l'execució dels treballs, amb assessorament en la revisió de pressupostos i contractació de l’obra.


Projecte tècnic i direcció d’obra:

Treballs que inclouen o requereixen un procés creatiu i constructiu, concretats amb un projecte tècnic, amb o sense direcció d’obra.

- Cerca d’una solució arquitectònica particularitzada, adaptada a cada programa de necessitats, amb utilització de tecnologies sostenibles d’alta qualificació energètica, racionalitzant el seu ús i mantenint sempre la qualitat a un cost ajustat.

- Presentació acurada dels treballs, utilitzant els mitjans gràfics i escrits més apropiats i entenedors.

- Ajuda en els tràmits administratius preceptius.

- Assessorament en la revisió de pressupostos i contractació de l’obra.

- Direccions tècniques de l’obra, control de qualitat i coordinació de seguretat.

- Proveïment de certificats i documentació complementaria per a la legitimació de l’obra acabada i contractació de serveis.


Exposició documental, informes:

Treballs que requereixen un procés d’inspecció, exploració i indagació tècnica, concretats amb una exposició gràfica, textual o combinació d'ambdues.

- Detecció de la problemàtica existent, estudi dels factors concurrents i de la normativa vigent aplicable (tècnica i urbanística), definició de solucions amb concreció pressupostària i assistència legal.

- Presentació acurada dels treballs, utilitzant els mitjans gràfics i escrits més apropiats i entenedors.